Reindert Smit

Ede, projectcoördinator milieu

 

Sinds 2011 werk ik als projectcoördinator bij de afdeling milieu. Mijn werk bestaat uit het geven van milieuadvies voor met name de (voedingsmiddelen)industrie, afvalverwerkers en Brzo bedrijven.

 

Mijn advieswerk is vooral gerelateerd aan het aanvragen van vergunningen in het kader van de Wabo (omgevingsvergunningen), Wet natuurbescherming en de Waterwet. Maar ook rondom het indienen van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit en het PAS. Hierbij spelen altijd diverse milieuaspecten zoals geluid, bodem, stikstofdepositie, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid een belangrijke rol. 

 

Daarnaast adviseer ik bedrijven op het gebied van de CO2 prestatieladder, energiebesparing, milieu- en arbozorg, gevaarlijke stoffen en afvalwetgeving.