Spuitzone op drift

De uitspraak 201702431/1/R1 van 6 juni 2018 maakt duidelijk dat rapport 609 van Plant Research International (PRI) uit 2015 niet als basis kan dienen voor locatiespecifiek onderzoek spuitzone. Dit omdat onvoldoende duidelijk is of de driftcurve voldoet aan algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Voor de ruimtelijk ordening betekent deze uitspraak dat de aan te houden afstand vanwege spuitzones voor standaard gevallen 5 meter groter wordt dan eerst het geval was. De nieuwe richtafstand gaat van 35 naar 40 meter.

Driftcurve bepaalt spuitzone

Uitspraak 201702431/1/R1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is verrassend wat betreft het gebruik van wetenschappelijke kennis, in dit geval de wijze waarop drift zich via de lucht verspreidt. De relatie tussen spuittechniek en verspreiding van drift door de lucht is vastgelegd in zogenaamde driftcurves. Met driftcurves wordt berekend welke blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen mogelijk is en wel gezondheidsrisico daar aan verbonden is. De kortste afstand waarbij de blootstelling onder de gezondheidsnorm blijft, bepaalt de minimale omvang van de spuitzone. Vanaf die afstand is er sprake van een voor de volksgezondheid aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Wetenschappelijk onderzoek luchtdrift

Bij ons onderzoek naar spuitzones en de gezondheidsrisico’s van drift maken wij als basis gebruik van onderzoeksrapporten die door Plant Research International (PRI) zijn opgesteld. In het bijzonder van rapport 609, omdat deze rapportage actueel is qua dosering van gewasbeschermingsmiddelen en de meest recente wetenschappelijke inzichten omvat over drift naar de lucht. Zo ook voor ons locatiespecifiek onderzoek naar de spuitzone voor een plan in de gemeente Houten. In de beroepszaak oordeelde de Afdeling (uitspraak 201402301/3/R3 30 maart 2016) dat PRI rapport 609 van maart 2015 niet geschikt was, aangezien een literatuurbron die nog niet gepubliceerd was ten grondslag lag aan de driftcurves. In reactie daarop is door PRI een nieuwe versie van rapport 609 uitgebracht, gedateerd mei 2015, waarin ter onderbouwing van de driftcurve is verwezen naar een wetenschappelijke publicatie uit 2014.

Spuitzone plattelandswoning

Aangezien het gebrek in de PRI rapportage 609 naar onze mening was hersteld, is dat rapport voor ons spuitzone onderzoek voor het bestemmen van een plattelandswoning in de gemeente Wijchen gebruikt. De voor de locatie specifieke spuitzone van 2,5 meter is ter discussie gesteld en tijdens de uitgebreide beroepsprocedure getoetst. De Afdeling heeft geoordeeld dat ook de nieuwe versie van PRI rapport 609 onvoldoende wetenschappelijk fundament heeft. Dit ondanks dat de driftcurves inmiddels in een Europees wetenschappelijk onderzoeksprogramma worden gebruikt en er in gerenommeerde vakbladen naar is verwezen.

Nieuwe basis voor onderzoek spuitzone

Vanaf 6 juni 2018 is het voor onderzoek naar spuitzones nodig terug te grijpen op driftcurves die uit meetdata tot 2012 zijn bepaald. Die driftcurves zijn algemeen gebruikt, bijvoorbeeld in PRI rapport 441, en zijn daardoor onderdeel van menige beroepszaak geweest. Eerdere driftcurves geven op vaste afstanden (5, 10, 15, … meter) hogere driftpercentages dan die in PRI rapport 609. Daarom zijn de voor de spuitzone aan te houden afstanden op basis van deze driftcurves algemeen 5 meter groter. Was de richtafstand voor spuitzone door de aanscherping van het Activiteitenbesluit milieubeheer 35 meter voor de referentiesituatie, door de uitspraak is die nu 40 meter geworden.

Vragen over spuitzones gewasbeschermingsmiddelen?