Realisatie Uitvaartcentrum en Resomatorium Ommeren

 

Uitvaartverzorging Erik van Zoest heeft het plan opgepakt om het voormalige mortuarium aan de Ommerenveldseweg in Ommeren te veranderen in Uitvaartcentrum en Resomatorium ’t Vijfde Seizoen. Voor de realisatie van de plannen was een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. SPA WNP ingenieurs heeft hier invulling aan gegeven door in overleg met de gemeente Buren een flexibel, maar duidelijk planologisch kader op te stellen. Ook benodigde onderzoeken zijn door SPA WNP verzorgd.

 

Resomeren

De plannen bestaan uit een uitbreiding van het parkeerterrein en de bestaande bebouwing die met behoud van de aanwezige landschappelijke waarden worden ingepast. De wens is om binnen het nieuwe uitvaartcentrum als eerste in Nederland resomeren als nieuwe vorm van lijkbezorging aan te bieden. Resomeren is een vorm van cremeren waarbij in plaats van vuur, water wordt gebruikt (proces wordt aangeduid als alkalische hydrolyse). In plaats van verbranden tot as is er sprake van oplossen in vloeistof. Resomeren wordt als milieuvriendelijk alternatief (minder gebruik grondstoffen, minder uitstoot) gezien. De effecten van resomeren zijn met de ruimtelijke procedure onderzocht en het bestemmingsplan maakt resomeren in de toekomst mogelijk. Resomeren is nu nog niet toegestaan, maar met de nieuwe Wet op de Lijkbezorging wordt dit naar verwachting in 2023 mogelijk gemaakt.

 

Bestemmingsplan en onderzoeken

Naast het bestemmingsplan heeft SPA WNP de onderzoeken stikstof, luchtkwaliteit, milieuzonering en de watertoets verzorgd. Samen met andere partijen zijn de aspecten bodem, ecologie en archeologie onderzocht. Omdat het een gebied is met een overvloed aan archeologische vindplaatsen waren er voor archeologie hooggespannen verwachtingen. Echter, na een gedegen proefsleuvenonderzoek, zijn er geen sporen uit de  Romeinse tijd en Middeleeuwen aangetroffen. Een zorgvuldige samenwerking met alle betrokkenen heeft er dan ook toe geleidt dat het bestemmingsplan in korte tijd (zonder zienswijzen) onherroepelijk is geworden. Een mooie start van 2023!

 

 

Media

Ook de Gelderlander heeft eerder aandacht besteedt aan het plan, zie voor meer informatie het artikel op de website van De Gelderlander.

 


Meer weten?

Wilt u meer weten over bestemmingsplannen of omgevingsplannen? Of bent u benieuwd wat SPA WNP ingenieurs voor uw plan kan betekenen op het gebied van ruimtelijke ordening? Neem contact met ons op of bezoek voor een overzicht van onze werkzaamheden de pagina ruimte.