Wet natuurbescherming

NatuurbeschermingswetDe nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) betekent een vereenvoudiging en vermindering van regels. Het beschermingsniveau van de natuur wordt beperkt tot wat noodzakelijk is volgens Europees recht.

 

De Wet natuurbescherming vervangt drie bestaande wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet. Waarschijnlijk gaat de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 in om uiteindelijk in de nieuwe Omgevingswet te worden opgenomen.

 

In de kern zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Aanhaken bij een aanvraag omgevingsvergunning wordt verplicht (indien relevant).
  • De verplichte koppeling tussen een passende beoordeling en de milieueffectrapportage vervalt.
  • Gemeenten worden verantwoordelijk voor de gehele toetsing van aanvragen om omgevingsvergunning, inclusief toezicht en handhaving.
  • De aanwijzing van en doelstellingen voor beschermde natuurmonumenten vervalt.

 

Moet u een onderzoek stikstofdepositie doen of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor de depositie van stikstof aanvragen? Dat kan bij ons. Informeer naar onze aanpak en ervaringen met stikstofdepositieberekeningen, intern en extern salderen en andere mogelijkheden om de stikstofemissies te beperken.

Meer weten over de Wet natuurbescherming in relatie tot een vergunningaanvraag of bestemmingsplan?