Bestemmingsplannen en PAS

We krijgen veel vragen over stikstofdepositie en wat er in dat verband moet gebeuren voor bestemmingsplannen. Algemeen bekend is dat er door de wetgever bewust voor is gekozen bestemmingsplannen buiten het programma aanpak stikstof (PAS) te houden, met uitzondering van “ontwikkelgebieden” als bedoeld in de Crisis- en herstelwet. Formeel is het PAS voor bestemmingsplannen daarmee niet relevant, maar toch is het PAS bruikbaar. 

 

Voor regulier bestemmingsplannen geldt in ieder geval dat een Aerius berekening nodig is als er een toename van stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitats verwacht wordt. Bij een toename is voor het bestemmingsplan een passende beoordeling of onderbouwing nodig waarin een aantal zaken worden uitgewerkt en beoordeeld. Zoals of de toename stikstofdepositie hoger is dan de grenswaarde, wat er aan ontwikkelruimte beschikbaar is en wat het risico is dat de natuurlijke kenmerken van het natuurgebied worden aangetast. Bij dat laatste is gebruik te maken van de gebiedsanalyses en passende beoordeling die voor het PAS zelf zijn opgesteld.

 

Een doordachte en praktische aanpak voor bestemmingsplannen is nog steeds vereist als het om stikstofdepositie gaat, zeker in relatie tot de plan-mer die gekoppeld is aan een passende beoordeling.


Wilt u meer weten over stikstofdepositie?