Geen vergunning nodig bij tijdelijke stikstofdepositie

Wilt u aan de slag met een project waarbij alleen in de aanlegfase sprake is van stikstofemissie? Dan is een vergunning voor stikstofdepositie misschien niet nodig. Dit blijkt uit informatie van de uitvoeringsorganisatie BIJ12 voor de provincies in Nederland.

Drempelwaarde

Dankzij de Spoedwet aanpak stikstof kon de minister een drempelwaarde invoeren voor stikstofdepositie. Diverse provincies hanteren nu een drempelwaarde stikstofdepositie. Hiermee lijkt een deel van het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie Remkes) opgevolgd. De drempelwaarde is nog niet juridisch getoetst, voor zover wij weten.

Voorwaarden

De drempelwaarde geldt uitsluitend voor projecten met kleine, tijdelijke deposities in de aanlegfase. Want in deze fase wordt materieel ingezet dat alleen tijdelijk stikstofemissies veroorzaakt. Denk aan mobiele werktuigen en voertuigen voor de aan- en afvoer van mensen en materieel.

De gehanteerde drempelwaarde is kleiner dan of gelijk aan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar. Zo wordt beoordeeld of kleine, tijdelijke deposities op zichzelf en in cumulatie niet leiden tot significante negatieve effecten. Een aanlegfase langer dan 2 jaar is mogelijk als de tijdelijke emissies gelijk zijn aan maximaal 0,10 mol.

Het uitgangspunt voor de gebruiksfase van een project blijft hetzelfde: bij een depositiebijdrage op een door stikstof overbelaste locatie in een Natura 2000-gebied kan een Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) verplicht zijn.

AERIUS-berekening

De drempelwaarde heeft geen gevolgen voor de onderbouwing van de tijdelijke emissies in de aanlegfase én permanente emissies in de gebruiksfase. Voor de onderbouwing blijft een AERIUS-berekening het uitgangspunt. SPA WNP ingenieurs verzorgt deze graag voor u. Blijkt dat significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand niet uit te sluiten zijn? Dan denken wij graag met u mee in oplossingen.

Meer weten?