Inventarisatie ZZS en pZZS

In producten zoals verf, lijm, plastics, schoonmaakmiddelen, bouwmaterialen en afval kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen. We noemen dit zeer zorgwekkende (ZZS) of potentieel zeer zorgwekkende (pZZS) stoffen. Het RIVM heeft een lijst samengesteld met ruim 1.500 van zulke stoffen. Ze zijn gevaarlijk voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

Uitstoot en lozing voorkomen

De overheid wil deze stoffen zoveel mogelijk uit onze leefomgeving te weren. Daarom heeft ze algemene regels voor bedrijven vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Dit om het uitstoten en lozen van ZZS naar lucht, water en afval te voorkomen. Waar het niet haalbaar is om te voldoen aan deze algemene regels geldt een minimalisatieplicht. Bedrijven moeten hiervoor periodiek informatie verstrekken.

Nieuwe regels, nieuwe vergunning?

Er zijn nieuwe regels over ZZS. Daarom zijn veel vergunningen van bedrijven op dit vlak verouderd. Het bevoegd gezag kan bedrijven verplichten de vergunning te actualiseren. Bij vergunningen en acceptatieprocedures van afvalverwerkers moet dit volgens het LAP3. De omgevingsdiensten zijn een landelijke inventarisatie gestart naar de aanwezigheid en het gebruik van (p)ZZS. Zo kan het bevoegd gezag beoordelen waar actualisatie nodig is.

Vragenlijst van omgevingsdienst

De omgevingsdienst wil van alle bedrijven die werken met ZZS weten om welke stoffen het gaat. En of deze worden uitgestoten naar lucht of water, of voorkomen in afvalstoffen. Daarom stuurt de omgevingsdienst bedrijven vragenlijsten naar bedrijven. Hierop moet u per stof de concentratie en vracht voor emissie naar lucht, water en afval invullen. Per afvalstroom moet de u mogelijke concentratie aan (p)ZZS en hoeveelheid per jaar invullen. Aan de hand van de ingevulde lijsten beoordeelt de omgevingsdienst of actualisatie van uw omgevingsvergunning nodig is.

Hulp bij het invullen

Heeft u ook een informatieverzoek gehad over (potentiele) Zeer Zorgwekkende Stoffen? SPA WNP ingenieurs helpt u graag met de inventarisatie en het invullen van de gegevens. Bovendien kunnen wij u helpen met het actualiseren van uw vergunning of uw acceptatieprocedures.

Meer weten?