Nieuwe Wet Stikstofreductie

 

In de nieuwe wet Stikstofreductie en natuurverbetering staat dat in 2030 50% van de Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde moet zitten. In de wet zit een systeem van monitoring en bijsturing. Het effect van de bronmaatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen wordt jaarlijks getoetst. En het herstel van de natuur elke twee jaar. De wet legt daarnaast de legalisering vast van PAS-meldingen en meldingsvrije activiteiten. Verder komen generieke maatregelen voor het verlagen van de stikstofuitstoot in een specifiek gebied te staan in een provinciaal gebiedsplan.

Gedeeltelijke vrijstelling voor de bouwsector

In de wet staat een vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor sloop- en bouwactiviteiten. Deze vrijstelling maakt vergunningverlening makkelijker voor de aanleg en bouw van onder andere woningen, utiliteitsbouw, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw. Deze vrijstelling is mogelijk omdat de stikstofemissies die vrijkomen bij sloop- en bouwactiviteiten uiteindelijk kunnen worden gecompenseerd. Het kabinet reserveert van 2021 tot 2030 twee miljard euro voor stikstofreducerende maatregelen in en buiten de bouw. Het Rijk maakt afspraken met de bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Hierin komt ook drie miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en –versterking. Het kabinet benadrukt dat de (stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat tijdig bijsturen mogelijk is.

 

De wet treedt op 1 juli 2021 in werking inclusief de gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector.

Meer weten?

Valt uw bouwproject onder de vrijstelling? Is ook sprake van stikstofemissies tijdens de gebruiksfase? Wij kunnen dit voor u berekenen met AERIUS, zodat u voor uw omgevingsvergunning geen aanvullende vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig heeft. Natuurlijk volgen wij de consequenties, uitzonderingen en randvoorwaarden voor vergunningverlening op de voet. En denken we met u mee over een oplossing.