Spuitzone op drift

De uitspraak 201702431/1/R1 van 6 juni 2018, waarbij SPA WNP ingenieurs betrokken was, maakt duidelijk dat rapport 609 van Plant Research International (PRI) niet als basis kan dienen voor locatiespecifiek onderzoek spuitzone. Dit omdat onvoldoende duidelijk is of de driftcurves voldoet aan algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Voor de ruimtelijk ordening betekent deze uitspraak dat de aan te houden afstand voor spuitzones 5 tot 10 meter groter wordt dan in 2015 het geval was. De nieuwe veilige richtafstand is nu 35 meter.

Driftcurve bepaalt spuitzone

Uitspraak 201702431/1/R1 is verrassend wat betreft kennis hoe drift zich via de lucht verspreidt. De relatie tussen spuittechniek en verspreiding van drift is vastgelegd in zogenaamde driftcurves. Met driftcurves wordt berekend welke blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen mogelijk is en wel gezondheidsrisico daar aan verbonden is. De kortste afstand waarbij de blootstelling onder de gezondheidsnorm blijft, bepaalt de minimale omvang van de spuitzone. Vanaf die afstand is er sprake van een voor de volksgezondheid aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Wetenschappelijk onderzoek luchtdrift 

SPA WNP ingenieurs maakt bij onderzoek naar spuitzones en de gezondheidsrisico’s van drift gebruik van onderzoeksrapporten die door Plant Research International (PRI) zijn opgesteld. Als basis dient rapport 609 van mei 2015, omdat deze rapportage actueel is qua wettelijk toegestane dosering van gewasbeschermingsmiddelen. En omdat dit rapport de meest recente wetenschappelijke inzichten omvat over drift naar de lucht. 

Spuitzone plattelandswoning

Aangezien het gebrek in onderbouwing naar onze mening in 2018 was hersteld, is de driftcurve 2015 gebruikt voor ons spuitzone onderzoek t.b.v. een plattelandswoning in de gemeente Wijchen. De voor die locatie bepaalde spuitzone van 2,5 meter is ter discussie gesteld en tijdens beroep getoetst. De Afdeling heeft opnieuw geoordeeld dat PRI rapport 609 onvoldoende wetenschappelijk fundament heeft. Dit ondanks dat de uitkomsten in Europees onderzoek worden gebruikt en in gerenommeerde vakliteratuur wordt aangehaald.

Nieuwe basis voor onderzoek spuitzone

Onderzoek naar spuitzones moet gebeuren met driftcurves die in 2008 t/m 2012 zijn gemeten. Die driftcurves zijn meer gebruikt en geven hogere driftpercentages en blootstelling dan PRI rapport 609. De voor de spuitzone aan te houden minimale afstanden zijn daardoor 5 tot 10 meter groter. Was de richtafstand vanaf de aanscherping van het Activiteitenbesluit milieubeheer 30 meter, nu is dat 35 meter geworden voor de maatgevende praktijksituatie.

 

Vragen over spuitzones gewasbeschermingsmiddelen?