RvS uitspraken stikstof - Update

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State twee belangrijke uitspraken over stikstofdepositie. Het ging om de Logtsebaan en het verlengen van de A15. De uitspraken kunnen ook consequenties hebben voor lopende vergunningaanvragen voor de Wet natuurbescherming (Wnb). En voor eerder uitgevoerde AERIUS-stikstofdepositieberekeningen (met verkeer) voor een Wabo- of Wnb-aanvraag.

Logtsebaan: intern salderen

Voor plannen of projecten met significant negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied is een Wnb-vergunning nodig. Kun je met intern salderen aantonen dat er geen sprake is van significant negatieve gevolgen voor de natuur? Dan vervalt de vergunningplicht. Dat blijkt uit de uitspraak van de Logtsebaan.

 

Aantonen dat er geen significant negatieve gevolgen zijn, kan met een AERIUS-verschilberekening tussen de beoogde situatie en de referentiesituatie. Blijft de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden in de beoogde situatie gelijk of neemt deze af? Dan kunnen we negatieve gevolgen uitsluiten. In zo’n geval is dus geen aparte Wnb-vergunning meer nodig. In de omgevingsvergunning blijft een AERIUS-verschilberekening onderdeel van de aanvraag. Want alleen een berekening kan aantonen dat de beoogde situatie niet leidt tot negatieve effecten.

 

Lees hier de uitspraak van de Raad van State over de Logtsebaan.

 

A15: verkeersemissies na 5 kilometer in AERIUS

De Raad van State heeft ook uitspraak gedaan over het tracébesluit A15/A12, dat het doortrekken van de A15 bij Arnhem mogelijk maakt. Hier ging het onder meer over de berekening van depositie van verkeersemissies. In AERIUS werden de berekeningen altijd al na 5 kilometer (en vroeger na 3 kilometer) afgekapt. Belangrijkste reden hiervoor: hoe de depositie van verkeer wordt berekend, is na 5 kilometer niet meer ‘betekenisvol te herleiden’. De Raad van State neemt hier in deze uitspraak geen genoegen mee. Want met het afkappen van de berekening kan men niet uitsluiten dat er na 5 kilometer tóch sprake is van stikstofdepositie van verkeer, met negatieve effecten voor stikstofgevoelige natuur. De minister moet dit gebrek binnen een half jaar herstellen.

 

Lees hier de uitspraak over het verlengen van de A15

Gevolgen in de praktijk - Update

Inmiddels is het stof wat neergedaald en worden de juridische consequenties van de uitspraken duidelijker. Toch zijn de gevolgen in de praktijk nog niet helemaal te overzien.

 

De provincies hebben al wel laten weten dat ze alle aanvragers van een vergunning voor de Wet natuurbescherming (gebaseerd op intern salderen) verzoeken om deze in te trekken. Trekt iemand de aanvraag niet in? Dan volgt een weigeringsbesluit, waarin de provincie aangeeft dat er geen natuurvergunning nodig is. Bij intrekken van de vergunning hoef je over het algemeen geen leges te betalen. Voor een weigeringsbesluit meestal wel. Dit kan per provincie verschillen.

 

Omdat een vergunning nu niet meer nodig is voor intern salderen, krijgen de provincies minder zicht op de actuele bedrijfssituatie in relatie tot stikstof. Het is duidelijk dat er een aanpassing nodig is van de huidige provinciale beleidsregels voor intern en extern salderen. Provincies en het Rijk overleggen hierover en brengen de consequenties voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in kaart. Het is nog onduidelijk welke nieuwe randvoorwaarden gaan gelden voor intern salderen. Bijvoorbeeld als onderdeel van een Wabo-omgevingsvergunning.

 

Verder hebben de provincies aangegeven de onderzoeksresultaten naar de rekengrens van 5 kilometer voor verkeer af te wachten. Dit onderzoek is al eerder in gang gezet en de resultaten zijn naar verwachting voor de zomer bekend. Tot die tijd zetten de provincies de afhandeling van vergunningaanvragen met verkeer zoveel mogelijk voort. Naar verwachting kunnen de provincies in veel gevallen een vergunning verstrekken. Bijvoorbeeld als de rekenresultaten binnen de 5 kilometer grens al uitkomen op 0,00 mol.

 

De uitkomsten van het onderzoek kunnen ook consequenties hebben voor het gebruik van AERIUS. Misschien is een aanpassing nodig van de huidige AERIUS-versie. Of een andere rekenmethode om het mogelijk negatieve effect op de natuur te kunnen beoordelen.

Meer weten?

Natuurlijk volgen wij de consequenties, uitzonderingen en randvoorwaarden voor vergunningverlening op de voet. En denken we met u mee over een oplossing. Bijvoorbeeld voor het berekenen van de verkeersemissies in uw project. Of over het intern salderen voor een verschilberekening. Zodat uw vergunningaanvraag niet onnodig lang blijft liggen.