UPDATE: ontwikkelingen stikstof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update 24 april 2020

Minister Carola Schouten heeft per brief de kamer geïnformeerd over de voortgang in de aanpak van de stikstofproblematiek. Het kabinet kiest voor een structurele aanpak, met als hoofddoel: de verbetering van stikstofgevoelige natuur. Er komt een breed investeringspakket om tot 2030 de natuur te herstellen en de neerslag van stikstof te verminderen. De aanpak bestaat uit de volgende hoofdlijnen:

 

 1. Maatregelen voor natuurbehoud en –herstel
 2. Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting
 3. Streefwaarde stikstofreductie voor 2030
 4. Bronmaatregelen gericht op stikstofreductie
 5. Monitoring en bijsturing
 6. Uitwerking van gebiedsgerichte aanpak en regelgeving

 

Maatregelen voor natuurbehoud en –herstel. Deze maatregelen zijn gericht op de instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden. Dit om te voldoen aan artikel 6, eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn en het Natuurnetwerk Nederland. De maatregelen geven het natuurbeleid een stevige impuls: van 2021 tot 2030 vindt jaarlijks een investering plaats in het versterken en intensiveren van het natuurbeleid, die oploopt tot 300 miljoen euro per jaar.

 

Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting: een betere ruimtelijke integratie van natuur met andere functies als landbouw, energieopwekking, woningbouw en infrastructuur. Zo ontstaat meer natuurinclusief areaal.

 

Streefwaarde stikstofreductie voor 2030: het kabinet streeft ernaar om in 2030 de stikstofdepositie onder de kritische depositiewaarden te brengen op ten minste 50 procent van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden.

 

Bronmaatregelen gericht op stikstofreductie: om te zorgen voor een daling van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur, neemt het kabinet omvangrijke stikstofreducerende bronmaatregelen.

 

Per sector gelden de volgende bronmaatregelen:

Industrie en energie

 • BBT-aanpak uit de RIE verder optimaliseren
 • Verdere reductie van stikstofemissie als gevolg van CO2 reducties in het kader van het Klimaatakkoord en het Urgenda-arrest
 • Additionele stikstofreductie bij piekbelasters door middel van subsidie op investeringen boven BBT-eisen
 • Subsidiestop voor palletkachels en biomassaketels

Landbouw

 • Verlagen ruw eiwitgehalte veevoer
 • Vergroten aantal uren weidegang
 • Verdunnen mest
 • Centrale mestverwerking
 • Kringlooplandbouw of emissiearme landbouw
 • Voldoende afzetmogelijkheden voor duurzaam geproduceerd voedsel
 • Systeem van input- en outputsturing
 • Regiobijeenkomsten met provincies en boeren
 • Opleidingsaanbod boeren door groene hogescholen en WUR
 • Vouchers voor begeleiding door bedrijfcoaches

Extern salderen met veehouderijen

Voor de zomer is duidelijk op welke manier en op welk moment extern salderen met veehouderijen wordt opengesteld.  

Beweiden en bemesten

Beweiden en bemesten is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. Wie hiervoor geen natuurvergunning heeft, krijgt voorlopig niet te maken met actieve handhaving. De komende maanden komt hierover meer duidelijkheid.

Mobiliteit en bouw

 • Schonere voertuigen door aanscherping van Europese emissienormen
 • Bronmaatregelen in scheepvaart met retrofit katalysatoren
 • Elektrisch taxiën van vliegtuigen
 • Handhaving defecte en gemanipuleerde AdBlue systemen vrachtwagens
 • Walstroom zeevaart
 • Pilots met en bevordering van zero emissie mobiele werktuigen
 • Eerder aangekondigde SSRS voor de woningbouw

Monitoring en bijsturing: er komt een systematiek voor monitoring en bijsturing. Dit om te monitoren of de condities voor behoud en herstel van instandhouding worden behaald en of het maatregelenpakket voldoende effectief. Ook is zo te zien of het maatregelenpakket of de streefwaarde bijstelling behoeven.

 

Uitwerking van gebiedsgerichte aanpak en regelgeving: voor het vastleggen en uitvoeren van de structurele aanpak worden afspraken met de provincies gemaakt. Waar nodig, volgt uitwerking in of aanpassing van wet- en regelgeving. Met het stikstofregistratiesysteem is alvast een belangrijke stap gezet.

 

Vergunningverlening

Tenslotte beschrijft de minister in haar brief de bestaande mogelijkheden voor vergunningverlening met:

 • Het stikstofregistratiesysteem (SSRS)
 • Ecologische onderbouwing dat de natuurkenmerken van een Natura 2000 gebied niet worden aangetast
 • ADC-toets
 • Intern/extern salderen

Uitbreiding van vergunningverlening is in de toekomst mogelijk op basis van:

 • De uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak. Provincies onderzoeken in welke mate er op regionaal niveau ruimte ontstaat voor vergunningverlening.
 • Verleasen van stikstofruimte voor activiteiten met een tijdelijke en relatief beperkte stikstofdepositie
 • Mogelijke vrijstelling van vergunningplicht voor projecten met een tijdelijke kleine stikstofdepositie. Bijvoorbeeld voor duurzame energieprojecten. Voor de zomer moet duidelijk zijn of dit ecologisch kan worden onderbouwd en juridisch houdbaar is.
 • Regionale drempelwaarde. Bijvoorbeeld bij gebieden waar de achtergrondconcentratie onder de kritische depositiewaarden liggen.

Update 17 april 2020: koeien in de wei blijft vergunningsvrij

Boeren die hun koeien in de wei laten grazen, hebben hiervoor geen aparte vergunning nodig. Dat hebben alle 12 provincies besloten. Beweiden is onderdeel van de vergunning en het boerenbedrijf omdat de stikstofemissies al zijn verwerkt in de stalemissies.

 

In een vergunning voor het houden van dieren in een stal is de stikstofuitstoot ook vergund. Bovendien is beweiden gunstiger dan het compleet op stal houden van het vee. Want in de stal komt bij het vermengen van urine en vaste mest meer ammoniak vrij dan in de wei.

 

Update 23 maart 2020: vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem van start

Vanaf dinsdag 24 maart is het mogelijk om een natuurvergunning aan te vragen op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt voor woningbouwprojecten en een beperkt aantal grote infraprojecten. Voor deze projecten ontstaat stikstofruimte door maatregelen die de stikstofneerslag verminderen, zoals de verlaging overdag van de maximumsnelheid naar 100 km/uur. Als binnen het project met intern salderen onvoldoende stikstofruimte beschikbaar is, kan op basis van het stikstofregistratiesysteem toch een vergunning worden verleend.

 

Wilt u gebruik maken van dit registratiesysteem? Lees hier verder.

 

Update 16 maart 2020: maximumsnelheid 100 km/uur

Vanaf vandaag geldt op alle autosnelwegen overdag een maximumsnelheid van 100 km per uur. In de avond en nacht verandert de maximumsnelheid niet.

Dit is een van de maatregelen van het kabinet om de hoeveelheid stikstofdepositie in Natura 2000 te verminderen. Een deel van de verlaging kan later worden ingezet voor de woningbouw en enkele infrastructurele projecten.

 

Update 5 maart 2020: stikstofmodellen voldoende betrouwbaar

Het Adviescollege Meten en Berekenen heeft vandaag het rapport ‘Niet uit de lucht gegrepen’ overhandigd aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In dit rapport staat of de gebruikte methodes voor het bepalen van stikstofneerslag voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn om het stikstofbeleid van Rijk en provincies op te baseren. Eén van de belangrijkste conclusies van het adviescollege: de gebruikte data, methoden en modellen van de onderzoekers zijn voldoende tot goed. Maar er zijn ook aanbevelingen om de onzekerheid in modellen te verkleinen. In de tweede fase van het onderzoek worden deze verbetermogelijkheden verder uitgewerkt. En doet het adviescollege onderzoek naar de werking van AERIUS. Deze fase is medio juni 2020 klaar.

Update 19 februari 2020: invulling natuurpakket

Natuurherstel en -verbetering is één van de sleutels om uit de stikstofproblematiek te raken. Het kabinet heeft hiervoor in de Najaarsnota 250 miljoen euro gereserveerd. De helft van dit bedrag gaat naar een regeling voor beheerorganisaties, die werken aan maatregelen om de natuur te herstellen en te verbeteren. De andere helft wordt geïnvesteerd in een natuurbank. Met als doel: natuurmaatregelen gecoördineerd vastleggen, ter compensatie van projecten van groot openbaar belang.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met uw adviseur bij SPA WNP ingenieurs.