Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

 

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, doordat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen of giftig zijn voor de voortplanting. Het RIVM houdt hiervan een actuele lijst bij.

In het Activiteitenbesluit zijn sinds kort voor deze stoffen nieuwe regels opgenomen. De regels zijn van toepassing op alle bedrijven die ZZS uitstoten naar de lucht.

 

In het kort betekenen de nieuwe regels dat moet worden onderzocht hoe de emissie naar de lucht kan worden beperkt of worden voorkomen. Dit heet de minimalisatieverplichting. Hierbij geldt een 5-jaarlijkse onderzoeksplicht en dienen de uitkomsten te worden overlegd aan het bevoegd gezag. Vervolgens wordt onderzocht of de in het Activiteitenbesluit vastgestelde grensmassastroom niet wordt overschreden. Als dit wel het geval is, moet met een immissietoets worden aangetoond dat het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) niet wordt overschreden.


Heeft u stoffen die voorkomen op de ZZS lijst van het RIVM? 

Dan kan SPA WNP ingenieurs u helpen met het uitvoeren van het vooronderzoek tot en met een eventuele immissietoets.