Onderzoek externe veiligheid

Onderzoek externe veiligheid bij opstellen bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwingBij het opstellen van een bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing vormt externe veiligheid een belangrijk aandachtspunt en is vaak een onderzoek externe veiligheid nodig. Dat is ook het geval als bij een aanvraag om omgevingsvergunning milieu die activiteiten met gevaarlijke stoffen omvat. Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. SPA WNP ingenieurs brengt alle veiligheidsrisico’s gestructureerd in beeld.

Risicokaart opslag en vervoer gevaarlijke stoffen

Met behulp van de Risicokaart onderzoeken wij of er nabij uw bouwplan inrichtingen liggen die een risico vormen. Het gaat hier bijvoorbeeld om inrichtingen waar bijvoorbeeld ammoniak of vuurwerk aanwezig is. Ook andere inrichtingen (o.a. defensieterreinen) kunnen een risico vormen.
Daarnaast kunnen er buisleidingen in de bodem liggen waar aardgas door getransporteerd wordt.

Veiligheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen

De veiligheidseisen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden voor autowegen, waterwegen en spoorwegen. Er gelden eisen aan de transportroutes waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd en aan de omgeving van die routes.

Risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen

SPA WNP ingenieurs kan op basis van bevolkingsgegevens, ongevalfrequenties en aantallen transporten met gevaarlijke stoffen de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen berekenen. Aan de hand van het berekende plaatsgebonden risico en het groepsrisico wordt bekeken of het vervoer van gevaarlijke stoffen over een bepaalde transportroute voldoet aan het externe veiligheidsbeleid. Op basis van de aan te houden veiligheidsafstanden brengen wij de risico’s en mogelijke belemmeringen helder in beeld.

Meer weten over onderzoek naar externe veiligheid?