Rondweg N303 Voorthuizen

Voorthuizen

 

De provinciale weg N303 door en nabij Voorthuizen wordt in grote mate belast door doorgaand (vracht)verkeer. Dit leidt in de spits tot stagnatie in de verkeersafwikkeling en tot knelpunten met betrekking tot de verkeersveiligheid en het woon- en leefmilieu. Om de knelpunten te beperken, wil de provincie Gelderland een rondweg realiseren.

 

In opdracht van de provincie is er door SPA WNP ingenieurs een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de omleiding van de N303. Het doel van dit onderzoek is om de gevolgen in beeld te brengen van de nieuwe omleiding van de N303 en de aansluitende wegen en deze te toetsen aan de Wet geluidhinder. Ook zijn er veel geluidreducerende maatregelen onderzocht en afgewogen. Daar waar maatregelen niet gewenst of doelmatig waren, zijn voor een aantal woningen hogere waarden vastgesteld. Deze woningen wordt een gevelonderzoek aangeboden. Uit dit gevelonderzoek moet blijken of aanvullende geluidreducerende maatregelen nodig zijn om het binnenniveau te laten voldoen aan de eisen.

 

Naast het hiervoor genoemde gebruikelijke onderzoek hebben wij ook een zeer gedetailleerd onderzoek gedaan naar de totale geluidbelasting bij alle woningen waarvoor een hogere waarde is vastgesteld. Hierbij werd de geluidbelasting op alle gevels onderzocht in de situaties zonder en met nieuwe rondweg. Dit leverde enkele verrassende inzichten op.

 

Dit laatste onderzoek is zeker niet gebruikelijk, maar heeft er mede voor gezorgd dat alle beroepen tegen het "inpassingsplan" en het "hogere waarden besluit" ongegrond, dan wel niet-ontvankelijk zijn verklaard door de Raad van State.

 

Daarnaast heeft SPA WNP ingenieurs ook de gevolgen voor de luchtkwaliteit onderzocht.


Wilt u meer weten over akoestische onderzoeken?