Zones rond luchthavens

Zones rond luchthavensVoor plannen in de omgeving van luchthavens zijn een aantal aspecten relevant:

  • De vastgestelde maximale bouwhoogten in de omgeving in verband met het vliegverkeer.
  • Het geluid rondom luchthavens. Luchtvaartlawaai valt buiten de toetsing van de Wet geluidhinder. Bij realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is het wel van belang dat rekening gehouden wordt met het luchtvaartlawaai. Dit kan door de geluidbelasting van alle geluidbronnen bij elkaar op te tellen en dan met deze gecumuleerde geluidbelasting de minimale geluidwering van de gevel te bepalen. 
  • Behalve luchtvaartlawaai kan bij luchthavens nog sprake zijn van industrielawaai. Dit vanwege onderhoud van vliegtuigen en het testen van vliegtuigmotoren.
  • Vereisten met betrekking tot Instrument Landing System (ILS). Het ILS is bedoeld voor het nauwkeuriger uitvoeren van naderingen door vliegverkeer, ook onder verminderde weersomstandigheden (slecht zicht). Voor het goed functioneren van het ILS is het noodzakelijk dat binnen een bepaald gebied, het verstoringgebied, rondom de start-en landingsbaan géén verstoring optreedt.
  • Daarnaast geldt rondom de Inner Horizontal Surface en Conical Surface (IHCS) het zogenaamde obstakelbeheergebied. Dit gebied is vastgesteld ten behoeve van de verkeersveiligheid. Krijgen we een verzoek voor het maken van een bestemmingsplan in de omgeving van dergelijke radars, dan gaan we vanzelfsprekend na wat de restricties zijn. 

Meer weten over plannen rondom luchthavens?