Plan-m.e.r.

Plan m.e.r.Voor activiteiten die voorkomen in de kolommen 1 en 2 van de bijlagen C en D bij het Besluit m.e.r., kan er een verplichting bestaan tot het opstellen van een plan-m.e.r. 
De plan-m.e.r. is gekoppeld aan een structuurvisie, een bestemmingsplan of beheersverordening en een uitwerkings-,wijzigings, of inpassingsplan conform de Wro (Wet ruimtelijke ordening). 

 

Bij het opstellen van een plan-m.e.r. is voor ons altijd het uitgangspunt om zoveel mogelijk gebruik te maken van de al aanwezige informatie en waar we nog aanvullende onderzoeken nodig hebben, is de insteek deze zo uit te voeren dat ze voor de gehele procedure (plan-m.e.r, bestemmingsplan en omgevingsvergunning) volstaan. Op deze manier wordt het plan-m.e.r. proces zo kort mogelijk gehouden en worden doublures voorkomen. 

Meer weten over plan-m.e.r.?