Activiteiten en milieuzonering

Milieu

Ruimte

Februari 2024
Een belangrijk onderdeel bij de indeling van de fysieke leefomgeving is milieuzonering. Op weg naar de Omgevingswet heeft de VNG ervoor gekozen de handreiking uit 2009 niet meer te herzien. In 2019 is de publicatie ‘milieuzonering nieuwe stijl’ verschenen en met de inwerkingtreding van de Omgevingswet volgt er een nieuwe uitgave ‘Activiteiten en Milieuzonering Omgevingswet 2024’.

Milieuzonering

Milieuzonering staat bekend als het rekening houden met een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming of vergroting van de leefkwaliteit. De handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is een hulpmiddel bij milieuzonering. In de nieuwe systematiek wordt de toelating van activiteiten echter niet meer gekoppeld aan richtafstanden.

VNG Handreiking editie 2009

De invoering van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is destijds aanleiding geweest om de Handreiking Bedrijven en milieuzonering te actualiseren naar een editie 2009. De handreiking uit 2009 bevat een lijst die snel inzichtelijk maakt welke milieuaspecten relevant zijn en in welke milieucategorie een bedrijf ingedeeld zou kunnen worden. Per bedrijf zijn er richtafstanden beschikbaar voor de hinderaspecten geluid, geur, stof en gevaar. Doordat er sprake is van richtafstanden, bestaat er altijd de mogelijkheid om op basis van aanvullend onderzoek de daadwerkelijke hinder te beoordelen. Op deze manier is het mogelijk dat er, wanneer er niet aan een afstand voldaan wordt, toch sprake is van een goed woon- en leefklimaat of dat er desondanks geen sprake is van een belemmering in bedrijfsvoering. Het hanteren van de systematiek uit de handreiking is bij vele rechtszaken aan bod gekomen en heeft er daardoor toe geleid dat er veel jurisprudentie is, met als gevolg dat de handreiking als leidraad wordt beschouwd.

Actualisaties in verband met de Omgevingswet

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de VNG in 2019 de publicatie ‘Milieuzonering nieuwe stijl’ uitgebracht. Met deze publicatie is er een alternatief ontstaan naast de bestaande methodiek op basis van de editie uit 2009. Milieuzonering nieuwe stijl is onder andere uitgebracht omdat de aspecten geluid- en geurhinder niet meer in het milieuspoor worden geregeld, zoals voorheen in het Activiteitenbesluit of een milieuvergunning, maar rechtstreeks in het omgevingsplan. De publicatie in 2019 is destijds uitgebracht voor toepassing in bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte. Daar waar de editie uit 2009 uitgaat van een beoordeling voor de aspecten geluid, geur, stof en gevaar, gaat ‘Milieuzonering nieuwe stijl’ uitsluitend uit van een beoordeling van de aspecten geluid en geur. De koppeling van richtafstanden aan milieucategorieën en bedrijven is losgelaten. De nieuwe methodiek sluit aan bij de activiteitengerichte benadering van de Omgevingswet.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet volgt er opnieuw een actualisatie. De verwachting is dat de VNG de nieuwe uitgave ‘Activiteiten en Milieuzonering Omgevingswet 2024’ in het eerste kwartaal van 2024 uitbrengt. In de nog te publiceren uitgave wordt verder geborduurd op de systematiek van de ‘nieuwe stijl’. Dit betekent dat er voor geluid en geur wordt gewerkt met contouren en bijbehorende waarden. Wanneer uit een eerste inventarisatie blijkt dat functies op een bepaalde locatie niet passend zijn, is het mogelijk om de situatie verder te onderzoeken met een gedetailleerd akoestisch onderzoek of geuronderzoek.

Wilt u meer weten? Wij kunnen u adviseren en hebben de specialistische kennis om per situatie een gedegen onderbouwing te geven.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Jeroen Ploos van Amstel

Adviseur

Mike de Witte

Medior adviseur