Ruimtelijke Plannen

Een eindgebruiker ziet niet wat er al gedaan is vóór de realisatie

Past uw plan niet in het omgevingsplan en is voor uw plan een ruimtelijk procedure nodig?  SPA WNP ingenieurs adviseert u bij de keuze voor een procedure en het opstellen van de onderbouwing van uw plan. 

In ons nieuwsbericht hebben wij de procedures onder de Omgevingswet op een rijtje gezet.

 

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

U heeft een mooi project op stapel staan, maar daarvoor is het nodig af te wijken van het Omgevingsplan. Dat kan bijvoorbeeld met een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Hierin motiveren wij voor uw plan of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. SPA WNP ingenieurs verzorgt deze onderbouwing en de daarbij behorende onderzoeken.

SPA WNP ingenieurs spreekt met kennis van zaken over alle aspecten die een goede en volledige onderbouwing moeten belichten. Zoals: ruimtelijk beleid, stedenbouwkundige aspecten, landschap, cultuurhistorie, archeologie, milieueffecten, ruimtelijke effecten, economische onderbouwing, planschade, maatschappelijk draagvlak. We besteden in de onderbouwing niet alleen aandacht aan de wettelijke verplichtingen, maar ook aan uw belangen als initiatiefnemer. Door een slimme insteek worden onnodige onderzoekslasten en onnodige vertraging zoveel mogelijk voorkomen.

SPA WNP ingenieurs verzorgt indien nodig de onderzoeken leefmilieu ter onderbouwing van de goede ruimtelijke ordening. Daar waar we zelf de kennis niet in huis hebben, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van bodemonderzoek, archeologie en ecologie schakelen we samenwerkingspartners in waarmee we al jaren goed samenwerken.

Wij zorgen er voor dat alle onderzoeken goed op elkaar zijn afgestemd, zodat de benodigde procedure vlot kan worden doorlopen en u uw plan kunt realiseren.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Haalbaarheidstoets

U heeft mooie plannen, maar zijn uw plannen eigenlijk wel haalbaar op de plek die u in gedachten heeft? De haalbaarheidstoets van SPA WNP ingenieurs geeft snel zicht op de kansen en de beperkingen op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, natuur etcetera. Tevens geven we aan met welke extra maatregelen/procedures/voorzieningen rekening moet worden gehouden bij de realisatie. Samen met u kijken we naar de beste oplossingen als die nodig blijken te zijn.

Bouwplannen? Eerst een haalbaarheidstoets
De haalbaarheidstoets geeft snel en tegen lage kosten inzicht in de haalbaarheid van uw bouwproject. Zo voorkomt u vervelende verrassingen achteraf. We geven u inzicht in de kansen en belemmeringen van de locatie. Dit geeft u informatie voor het maken van een goed afgewogen keuze om de locatie al dan niet te ontwikkelen.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM)

De Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) omgevingsplan via IMRO (TAM-IMRO) biedt gemeenten de mogelijkheid direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een plan in procedure te brengen. Een TAM-IMRO plan is bedoeld voor ontwikkelingen waar een BOPA niet geschikt voor is, en kan gebruikt worden wanneer de gemeente nog niet klaar is om een wijziging van het omgevingsplan door te voeren en bekend te maken op basis van de nieuwe digitale standaarden. Bij een TAM-IMRO wordt met de huidige techniek via de IMRO standaard een wijzigingsbesluit van het omgevingsplan bekendgemaakt. De TAM is maximaal 1 jaar na inwerkingtreding van de omgevingswet in te zetten.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Sinds 1 januari 2024 hebben alle gemeenten een Omgevingsplan van rechtswege gekregen. In het Omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Ook kan het Omgevingsplan omgevingswaarden bevatten die een kwaliteit van een specifiek gebied vastleggen. Hiermee bevat het Omgevingsplan méér dan alleen planologische kaders.

Het Omgevingsplan van rechtswege bestaat uit een tijdelijk en een nieuw deel. Het nieuwe deel is in de meeste gevallen eerst nog leeg. De regels in het nieuwe deel komen tot stand door regels uit het tijdelijk deel om te zetten naar het nieuwe deel én nieuwe regels toe te voegen. Voor het vaststellen van het nieuwe deel van het Omgevingsplan is er een overgangsfase tot 2032.

Net als in het bestemmingsplan zullen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen niet passen binnen het Omgevingsplan. Voor initiatieven die niet mogelijk zijn op basis van het Omgevingsplan is het mogelijk om het Omgevingsplan te wijzigen (wijzigingsbesluit) of kan een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) uitkomst bieden. Beiden kunnen wij voor u verzorgen, ook kunnen we u adviseren en met de gemeente in overleg over de te volgen procedure voor uw plan. We denken graag met u mee om uw plannen te realiseren.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Principeverzoek

Niet alle ruimtelijke ontwikkelingen zijn passend in het Omgevingsplan. Het is daarom raadzaam om aan de voorkant onderzoek te doen naar de haalbaarheid van uw plan. Met een principeverzoek kan het bevoegd gezag gevraagd worden of zij willen meewerken aan het plan.

Onze ervaring leert dat de kans van slagen van een principeverzoek valt of staat met een goede onderbouwing. Door een duidelijke omschrijving van het plan en een beknopte toets aan het geldend beleid en de ruimtelijke en milieukundige situatie, kan het verzoek snel in behandeling worden genomen door de gemeente. Eventuele bijzonderheden komen direct naar voren. U laat hiermee aan de gemeente zien dat uw plan goed is voorbereid, doordacht en haalbaar is.

Een positieve uitspraak van de gemeente op het principeverzoek verkleint het risico op vergeefse kosten en vergroot de medewerking van de gemeente in de verdere realisatie van uw plan. Een investering in de voorbereiding die zich later weer terug verdient in tijdwinst en onnodige kosten voorkomt. SPA WNP ingenieurs heeft zo al menig principeverzoek verzorgd. De opzet van het principeverzoek kiezen we zodanig dat de elementen eenvoudig in de uiteindelijke Omgevingsplanwijziging overgenomen kunnen worden.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Aanmeldnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.)

Het is niet altijd direct duidelijk of er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In dat geval is een m.e.r.-beoordeling nodig. In een m.e.r.-beoordeling kijkt het bevoegd gezag of een project mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. De notitie is nodig wanneer de initiatiefnemer niet het bevoegd gezag is van de beoogde activiteit. De aanmeldnotitie m.e.r.  kan tot twee conclusies leiden:

  1. Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;

2. Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Wil je ook bijdragen aan een goede leefomgeving?

Ben je enthousiast en wil je horen bij het team van betrokken SPA WNP professionals? Neem dan een kijkje tussen onze vacatures!