Technische onderzoeken

Wij bieden technisch onderbouwd advies

Wij bieden gespecialiseerd advies en ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden, geluidbeheersing, stof- en warmtelozingen, luchtkwaliteit, BRZO-status, en stikstofdepositie. Wij helpen om te voldoen aan wet- en regelgeving en bieden actieve betrokkenheid en oplossingen voor projecten.

Akoestisch onderzoek ARBO

Bij SPA WNP ingenieurs begrijpen we dat gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van groot belang zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Onze deskundigen staan klaar om advies te geven op het gebied van arbeidsomstandigheden en geluidbeheersing om ervoor te zorgen dat uw werkomgeving voldoet aan de geldende normen en regelgeving.

Onze diensten omvatten arbeidsomstandighedenonderzoek, geluidreductieadvies en onafhankelijk onderzoek naar geluidhinder. We voeren gedegen onderzoek uit, meten geluidniveaus en trillingen, identificeren mogelijke risico’s en adviseren over passende maatregelen. Als geluidniveaus in uw werkomgeving de wettelijke normen overschrijden, bieden we advies over geluidreductiemaatregelen. We helpen u bij het identificeren en implementeren van oplossingen om geluidhinder te verminderen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Onze expertise op het gebied van geluidbeheersing en veilige werkomgevingen stelt u in staat om te voldoen aan de geldende wetgeving en zorg te dragen voor het welzijn van uw medewerkers. Neem contact met ons op voor professioneel advies op het gebied van arbeidsomstandigheden en geluidbeheersing.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Geur

Bij SPA WNP ingenieurs zijn we uw vertrouwde partner als het gaat om akoestisch onderzoek, geluidmetingen en controlemetingen in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning of meting arbeidsomstandigheden. Onze geluidspecialisten zijn er om u te helpen geluid en trillingen in uw projectomgeving in kaart te brengen en te zorgen dat deze binnen aanvaardbare grenzen van uw omgevingsvergunning blijven. Als geluidnormen worden overschreden, bieden wij advies over de juiste geluidreducerende maatregelen.

Bij het beheersen van geluid en lawaai spelen diverse belangen een rol, en bij SPA WNP ingenieurs begrijpen we dat als geen ander. We zijn in staat om deze belangen zorgvuldig af te wegen in het licht van alle relevante eisen en normen. Onze adviezen zijn altijd praktisch uitvoerbaar, en onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat we kansen zien en benutten.

Soms kan geluidhinder optreden zonder dat duidelijk is waardoor de klachten worden veroorzaakt. Bij SPA WNP ingenieurs hebben we de expertise om dergelijke klachten te onderzoeken en objectiveren. Ons onderzoek is volledig onafhankelijk en houdt geen rekening met de belangen van de klager of de veroorzaker.

Of u nu een nauwkeurige geluidmeting nodig heeft, advies over geluidreductie, of het objectiveren van geluidklachten, wij staan klaar om u te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op voor professioneel geluidonderzoek en advies.

 

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Industrielawaai

Bij SPA WNP ingenieurs zijn we uw vertrouwde partner als het gaat om akoestisch onderzoek, geluidmetingen en controlemetingen in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning of meting arbeidsomstandigheden. Onze geluidspecialisten zijn er om u te helpen geluid en trillingen in uw projectomgeving in kaart te brengen en te zorgen dat deze binnen aanvaardbare grenzen van uw omgevingsvergunning blijven. Als geluidnormen worden overschreden, bieden wij advies over de juiste geluidreducerende maatregelen.

Bij SPA WNP ingenieurs begrijpen we als geen ander dat diverse belangen een rol spelen bij het beheersen van geluid en lawaai. We zijn in staat om deze belangen zorgvuldig af te wegen in het licht van alle relevante eisen en normen. Onze adviezen zijn altijd praktisch uitvoerbaar en onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat we kansen zien en benutten.

Soms kan geluidhinder optreden zonder dat duidelijk is waardoor de klachten worden veroorzaakt. Bij SPA WNP ingenieurs hebben we de expertise om dergelijke klachten te onderzoeken en objectiveren. Ons onderzoek is volledig onafhankelijk en houdt geen rekening met de belangen van de klager of de veroorzaker.

Of u nu een nauwkeurige geluidmeting nodig heeft, advies over geluidreductie, of het objectiveren van geluidklachten, wij staan klaar om u te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op voor professioneel geluidonderzoek en advies.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Geluidmetingen

Bij SPA WNP ingenieurs begrijpen we dat geluidmetingen een essentieel onderdeel zijn van het beoordelen en beheersen van het geluidniveau in allerlei situaties. Of u nu een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, geluidproblemen in kaart wilt brengen of de geluidemissie van uw bedrijf wilt beoordelen, wij zijn uw partner voor professionele geluidmetingen.

Onze geluidspecialisten gebruiken geavanceerde meetapparatuur en volgen strikte protocollen om nauwkeurige en betrouwbare metingen te garanderen. We zorgen ervoor dat de verzamelde gegevens in overeenstemming zijn met de geldende normen en regelgeving.

Naast het uitvoeren van geluidmetingen bieden we advies over mogelijke maatregelen om geluidhinder te verminderen en te voldoen aan de geldende voorschriften. Ons doel is om u te helpen geluidproblemen effectief aan te pakken en te zorgen voor een omgeving die voldoet aan de geldende geluidnormen.

Onze geluidspecialisten hebben uitgebreide ervaring in het uitvoeren van geluidmetingen in diverse omgevingen: van industriële locaties tot stedelijke gebieden. Onze diensten omvatten:

Omgevingsgeluidmetingen

We voeren metingen uit om het heersende omgevingsgeluid in kaart te brengen. Deze metingen zijn nuttig bij het beoordelen van geluidniveaus in relatie tot bestaande normen en regelgeving.

Geluidemissiemetingen

Voor bedrijven die geluidemissie moeten beoordelen en controleren voeren we metingen uit om de geluidemissie van apparatuur en processen vast te stellen. Deze metingen helpen bij het beoordelen van de naleving van geluidnormen.

Geluidprobleemanalyse

Als u te maken heeft met geluidproblemen of klachten in uw omgeving, voeren we metingen uit om de bron van de geluidoverlast te identificeren en mogelijke oplossingen te beoordelen.

Neem contact met ons op voor professioneel geluidonderzoek en geluidmetingen. Wij staan klaar om u te assisteren bij al uw geluidgerelateerde vraagstukken.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Immissietoets voor stof- en warmtelozingen

iBij SPA WNP ingenieurs begrijpen we de complexiteit en de impact van stof- en warmtelozingen op het milieu en de omgeving. Daarom staan we klaar om bedrijven te adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van immissietoetsen om ervoor te zorgen dat deze emissies in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving en geen schadelijke effecten hebben.

Onze diensten omvatten:
Emissiebeoordeling: We voeren een grondige analyse uit van de emissies van stof en warmte die door uw bedrijf worden gegenereerd.

Milieueffectbeoordeling: We beoordelen de mogelijke impact van stof- en warmtelozingen op het oppervlaktewater.

Naleving van Wet- en Regelgeving: We zorgen ervoor dat uw bedrijf voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot stof- en warmtelozingen. We helpen u bij het indienen van de juiste vergunningsaanvragen en zorgen voor naleving van de normen.

Onze ervaring en expertise op het gebied van milieu- en vergunningenaanvragen stellen ons in staat om bedrijven te ondersteunen bij het voldoen aan de vereisten voor stof- en warmtelozingen. We begrijpen de belangen van bedrijven en zorgen ervoor dat de voorgestelde maatregelen praktisch uitvoerbaar zijn.

Neem contact met ons op voor professioneel advies en ondersteuning bij immissietoetsen voor stof- en warmtelozingen. We zijn toegewijd aan het helpen van bedrijven om hun activiteiten uit te voeren met minimale impact op het milieu en de omgeving.

 

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Luchtkwaliteit bedrijven

Bij SPA WNP ingenieurs begrijpen we dat bijna overal in Nederland luchtkwaliteitseisen van kracht zijn. Het kan zijn dat uw plannen moeten worden getoetst aan deze eisen als onderdeel van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een bestemmingsplanprocedure. Ons team staat klaar om u te adviseren en al uw vragen met betrekking tot luchtkwaliteit te beantwoorden.

In het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een bestemmingsplanprocedure is het vaak vereist om een luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is gericht op het toetsen aan de geldende grenswaarden voor stikstofoxiden en fijnstof. In bepaalde gevallen kan ook de emissie van zwaveloxiden van belang zijn. Bijzondere aandacht is nodig wanneer het gaat om zogenaamde gevoelige bestemmingen, zoals scholen en bejaardentehuizen, of wanneer de plannen zich bevinden nabij drukke wegen. Voor bedrijven met minimale luchtvervuilingseffecten kan een eenvoudige toetsing vaak voldoende zijn.

Onze experts begrijpen de complexe regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit en helpen u bij het uitvoeren van de benodigde toetsing en onderzoeken. We zorgen ervoor dat uw plannen voldoen aan de geldende luchtkwaliteitseisen en normen. Of het nu gaat om het beoordelen van luchtkwaliteitseffecten in de omgeving of om advies voor bedrijven met beperkte luchtvervuiling, wij hebben de expertise om u door het proces te leiden.

Neem contact met ons op voor professioneel advies en ondersteuning met betrekking tot luchtkwaliteitsonderzoek voor uw aanvragen en bestemmingsplannen. We staan klaar om u te helpen bij het voldoen aan de vereiste normen en voorschriften.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Externe veiligheid BRZO

Bij SPA WNP ingenieurs bieden we gespecialiseerd advies om bedrijven te helpen vast te stellen of ze onder de BRZO-regeling (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) vallen of niet. Ons team van experts staat klaar om u te begeleiden bij het begrijpen van de complexe vereisten en verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de BRZO-regeling.

We bieden een compliance-beoordeling om bedrijven te helpen vaststellen of ze onder de BRZO-regeling vallen. Ons doel is om duidelijkheid te verschaffen over de regelgeving en de eventuele vervolgstappen die moeten worden genomen.

Neem contact met ons op voor professioneel advies over uw BRZO-status. Wij ondersteunen bedrijven om te beoordelen of ze onder de BRZO-regeling vallen en welke stappen ze moeten nemen om aan de geldende voorschriften te voldoen.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Stikstofdepositie AERIUS

Voor al uw projecten waarbij stikstofemissies een rol spelen, is het essentieel om rekening te houden met stikstofdepositie. Of het nu gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een Activiteitenbesluit-melding, een stikstofdepositieberekening is noodzakelijk. De uitkomst van deze berekening kan bepalen of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming vereist is. Bij SPA WNP ingenieurs verzorgen we uw stikstofdepositieonderzoek.

Wanneer uw plannen bijvoorbeeld leiden tot meer vrachtwagens, een toename van diesel- of aardgasverbruik, leidt dit tot een verhoogde stikstofemissie. Een deel van deze emissies slaat neer in de omgeving, wat bekendstaat als depositie. Voor beschermde natuurgebieden moet deze depositie worden berekend met behulp van de AERIUS Calculator.

Onze experts voeren onderzoeken uit naar de stikstofemissies van activiteiten en de bijdrage aan de depositie op Natura 2000-gebieden. Door nieuwe stikstofwetgeving en jurisprudentie blijft het huidige toetsingskader voor stikstof in beweging. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Het voldoen aan de eisen van de Wet natuurbescherming kan een uitdaging zijn, en stikstofdepositie kan de voortgang van uw projecten belemmeren. Dit kan leiden tot vertraging in uw plannen. Bij SPA WNP ingenieurs gaan we verder dan alleen het leveren van een onderzoeksrapport. We bieden advies en bekijken samen met u de beste opties. Moet er bijvoorbeeld al een Wnb-vergunning worden aangevraagd, of is het beter om deze aan te sluiten bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning? Zijn interne salderingsopties haalbaar? We onderzoeken verschillende oplossingsrichtingen en denken actief met u mee.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Wil je ook bijdragen aan een goede leefomgeving?

Ben je enthousiast en wil je horen bij het team van betrokken SPA WNP professionals? Neem dan een kijkje tussen onze vacatures!