Compliance

Een eindgebruiker ziet niet wat er al gedaan is vóór de realisatie

Wij bieden ondersteuning op het gebied van geluidnormen, luchtkwaliteit, PGS-compliance en IPPC-richtlijnen. Wij helpen bij bodemrisicobeoordeling, geluidcontroles, luchtkwaliteitsbeheer, PGS-voorschriften en BBT beoordelingen. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving en naleving van milieuregels.

Bodemrisicoanalyse – NRB 2012

Bij SPA WNP ingenieurs kunnen wij u ondersteunen bij het beoordelen en beheren van bodemrisico’s volgens de Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB 2012). Onze diensten zijn gericht op het opstellen van de Bodemrisicochecklist (BRCL) en het adviseren over bodemrisico’s in overeenstemming met deze richtlijn. Onze rol omvat beoordeling van bodemrisico’s, identificatie van beheersmaatregelen, opstellen van de Bodemrisicochecklist (BRCL), en naleving van wet- en regelgeving. Onze expertise en betrokkenheid zijn van vitaal belang om bodemrisico’s op specifieke locaties te beoordelen en te beheren volgens de NRB 2012. Dit draagt bij aan de bescherming van de bodemkwaliteit en het minimaliseren van mogelijke risico’s voor het milieu. Het opstellen van een effectieve Bodemrisicochecklist is een belangrijk onderdeel van het risicobeheer en de naleving van de wetgeving met betrekking tot bodemkwaliteit. Bij SPA WNP ingenieurs streven we ernaar om deze processen soepel te laten verlopen en zinvolle oplossingen te bieden voor het beheer van bodemrisico’s.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Controleonderzoek – geluid

Bij SPA WNP ingenieurs kunnen wij u ondersteunen bij het uitvoeren van controleonderzoeken geluid in het naleven van vergunningvoorschriften en het waarborgen van een gezonde leefomgeving. Onze diensten zijn gericht op het uitvoeren van controleonderzoeken geluid om ervoor te zorgen dat geluidnormen en -voorschriften worden nageleefd.

Onze expertise omvat:
Geluidmetingen en -analyse: We voeren geluidmetingen uit om de geluidbelasting van een specifieke bron of locatie vast te stellen. Deze metingen worden vervolgens geanalyseerd om te beoordelen of ze in overeenstemming zijn met de vergunningvoorschriften.

Evaluatie van geluidemissies: We beoordelen de geluidemissies van industriële processen, installaties, en andere bronnen om te controleren of ze voldoen aan de gestelde geluidnormen.

Rapportage en advies: We stellen gedetailleerde rapporten op die de resultaten van onze controleonderzoeken geluid documenteren. Daarnaast bieden we advies over mogelijke maatregelen om eventuele overschrijdingen van geluidnormen aan te pakken.

Naleving van wet- en regelgeving: We zorgen ervoor dat de uitkomsten van onze controleonderzoeken geluid in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving, inclusief de voorschriften in de vergunning.

Onze diensten dragen bij aan een gezond leefklimaat en aan het voldoen aan wettelijke geluidnormen. We bieden praktische oplossingen voor het beheer van geluidoverlast en het waarborgen van een leefbare omgeving. Met controleonderzoeken geluid helpen we bedrijven en organisaties om hun vergunningvoorschriften na te leven en geluidoverlast tot een minimum te beperken.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Controleplan – lucht

Bij SPA WNP ingenieurs begrijpen we de cruciale rol van luchtkwaliteitsbeheer en het waarborgen van gezonde en duurzame praktijken. Onze expertise strekt zich uit tot het opstellen en implementeren van controleplannen lucht, die essentieel zijn voor het beheren van luchtkwaliteit en het naleven van wettelijke voorschriften.

Onze controleplannen lucht dragen bij aan het bevorderen van gezonde werkomgevingen, het minimaliseren van milieueffecten en het voldoen aan wettelijke voorschriften. We bieden praktische oplossingen voor het beheer van luchtkwaliteit. Samen streven we naar een schonere en gezondere toekomst.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Gevaarlijke stoffen – PGS

Bij SPA WNP ingenieurs ondersteunen wij u bij het uitvoeren van compliance betreffende de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en de uitdagingen die hierbij komen kijken. Daarom bieden wij uitgebreide ondersteuning aan onze klanten om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de geldende PGS-voorschriften en -richtlijnen.

Onze expertise op het gebied van PGS-compliance omvat:
Beoordeling en advies: We beoordelen uw huidige activiteiten, opslagfaciliteiten en processen om te bepalen welke PGS-richtlijnen op uw situatie van toepassing zijn. We verstrekken gedegen advies over welke stappen moeten worden genomen om te voldoen aan de relevante normen.

Compliance-audits: Onze experts voeren audits uit om ervoor te zorgen dat uw activiteiten en voorzieningen voldoen aan de PGS-normen. We identificeren eventuele non-conformiteiten en helpen bij het implementeren van corrigerende maatregelen.

Documentatie en rapportage: We helpen bij het opstellen en bijhouden van de nodige documentatie en rapportage om aan te tonen dat u voldoet aan de PGS-richtlijnen.

Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat u niet alleen voldoet aan de PGS-voorschriften, maar ook dat uw activiteiten veilig zijn en dat risico’s tot een minimum worden beperkt. Met onze deskundige begeleiding kunt u erop vertrouwen dat u voldoet aan de PGS-compliance en dat uw bedrijf veilig en in overeenstemming met de geldende normen opereert. Samen werken we aan een veilige en duurzame toekomst.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

IPPC toetsing

Onze dienstverlening richt zich op het ondersteunen van klanten bij het voldoen aan de eisen van de IPPC-richtlijn en het implementeren van Beste Beschikbare Technieken (BBT) in hun bedrijfsprocessen. We begrijpen dat naleving van milieuregels en voorschriften essentieel is voor uw bedrijf en het milieu. Daarom bieden we deskundige begeleiding en advies om ervoor te zorgen dat uw bedrijf de hoogste milieunormen handhaaft en tegelijkertijd efficiënt en concurrerend blijft.

Onze ondersteuning omvat:
BBT-beoordeling: We helpen uw bedrijf bij het identificeren van de beste beschikbare technieken die relevant zijn voor uw specifieke activiteiten. Dit omvat een grondige evaluatie van uw processen en technologieën om te bepalen waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Nalevingscontrole: We zorgen ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de emissienormen en andere vereisten van de IPPC-richtlijn. Dit omvat het uitvoeren van regelmatige controles en audits om de prestaties te meten en mogelijke tekortkomingen aan te pakken.

Rapportage en documentatie: We helpen bij het opstellen van de vereiste rapporten en documentatie om de naleving van BBT-voorschriften aan te tonen aan de relevante autoriteiten.

Ondersteuning bij vergunningsaanvragen: Als uw bedrijf nieuwe vergunningen of aanpassingen nodig heeft in overeenstemming met de IPPC-richtlijn, begeleiden we u bij het aanvraagproces en zorgen we ervoor dat uw aanvragen voldoen aan de voorgeschreven normen.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat uw bedrijf niet alleen voldoet aan de IPPC-richtlijn en BBT-voorschriften, maar ook om uw processen te optimaliseren en te zorgen voor milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsvoering. We begrijpen de complexiteit van deze processen en streven ernaar om uw partner te zijn in uw inspanningen om zowel economisch als milieuvriendelijk te opereren. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw IPPC-gerelateerde behoeften.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Wil je ook bijdragen aan een goede leefomgeving?

Ben je enthousiast en wil je horen bij het team van betrokken SPA WNP professionals? Neem dan een kijkje tussen onze vacatures!