Onderzoeken leefmilieu en omgevingsaspecten

Alle onderzoeken voor uw plan onder één dak

Of uw plan nu veel activiteiten met zich meebrengt of bijna niet: elk plan heeft effect op de omgeving en elke omgeving kan effect hebben op uw plan. Onze adviseurs onderzoeken welk effect uw plan heeft op de omgeving en omgekeerd.

Omgevingsveiligheid (externe veiligheid)

Bij een wijziging van het omgevingsplan vormt omgevingsveiligheid (externe veiligheid genoemd voor inwerkingtreding Omgevingswet) een belangrijk aandachtspunt. Dat is ook het geval als activiteiten met gevaarlijke stoffen opgenomen zijn in een aanvraag van een omgevingsvergunning. Omgevingsveiligheid gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. SPA WNP ingenieurs brengt alle veiligheidsrisico’s gestructureerd in beeld.

Bedrijven, buisleidingen en vervoer van gevaarlijke stoffen

Wij kunnen onderzoeken of er nabij uw bouwplan bedrijven en buisleidingen liggen die een risico vormen. Het gaat hier bijvoorbeeld om bedrijven waar ammoniak, LPG of vuurwerk aanwezig is. Ook andere bedrijven (o.a. Defensieterreinen) kunnen een risico vormen. Daarnaast kunnen er buisleidingen in de bodem liggen waar aardgas door getransporteerd wordt.

De veiligheidseisen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden voor autowegen, waterwegen en spoorwegen. Er gelden eisen aan de transportroutes waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd en aan de omgeving van die routes.

SPA WNP ingenieurs kan op basis van bevolkingsgegevens, ongevalfrequenties de risico’s berekenen. Aan de hand van het berekende plaatsgebonden risico en het groepsrisico wordt bekeken of de risicobronnen een belemmering vormen voor uw plan. Op basis van de aan te houden veiligheidsafstanden brengen wij de risico’s en mogelijke belemmeringen helder in beeld.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Geurhinder

Wanneer u een project wilt ontwikkelen in de buurt van agrarisch gebied, kunt u geconfronteerd worden met belemmeringen in de bestemmingsplanprocedure als gevolg van geurhinder. Datzelfde geldt voor het realiseren van bijvoorbeeld woningen nabij geurveroorzakende industrie. In beide gevallen geeft SPA WNP ingenieurs inzicht en helpt u verder.

Geurnormen op basis van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)  zijn ingevoegd om mensen te beschermen tegen overmatige geurhinder. Het omgevingsplan kan ook normen stellen aan geurbelasting. Bij een besluit over een ruimtelijk plan of een vergunningaanvraag waarbij klachten over geur te verwachten zijn, moet de geurbelasting voor de (toekomstige) bewoners of werknemers in beeld worden gebracht.  SPA WNP ingenieurs brengt de geurbelasting in beeld, maar we denken ook met u mee over mogelijke aanpassingen in uw plan zodat een aanvaardbare geurbelasting ontstaat.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Luchtkwaliteit

Bijna overal in Nederland gelden luchtkwaliteitseisen. Grote woningbouwplannen, maar ook plannen voor bedrijfsvestigingen moeten getoetst worden aan deze eisen. SPA WNP ingenieurs adviseert u daarover en heeft antwoord op vragen over luchtkwaliteit.

Bij een milieu- of ruimtelijke procedure moet de luchtkwaliteit getoetst worden aan de grenswaarden voor stikstofoxiden en fijnstof. In sommige gevallen is ook de emissie van zwaveloxiden van belang. Voor bedrijven of woningbouwplannen die weinig luchtvervuiling veroorzaken, is een eenvoudige toetsing vaak afdoende. Voor bedrijven met grotere emissies is meestal een luchtkwaliteitsonderzoek nodig.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Milieuzonering

Nieuwe woningen in de buurt van een bedrijf blijkt vaak een lastige combinatie. Andersom trouwens ook. SPA WNP ingenieurs zet in die gevallen een bundeling van kennis van milieu én ruimtelijke ordening in. Met een slimme milieuzonering en eventuele maatregelen brengen we wonen en werken letterlijk dichter bij elkaar, waardoor optimaal gebruik gemaakt wordt van de ruimte zonder hinder te veroorzaken.

Bewoners ervaren soms geur- of geluidhinder van bedrijven in de buurt. Ook kan er sprake zijn van gevaar, verkeersoverlast of lichthinder. Omgekeerd zien bedrijven zich in hun ontwikkeling belemmerd als er woningen in de buurt komen. Met onze praktische benadering en ervaring brengen we de knelpunten in beeld, maar gaan vooral in op de mogelijkheden.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Molenbiotoop

Nederland is bekend om molens en vaak zijn dit monumenten. Van molens is bekend dat als zij niet kunnen werken, het verval intreedt. Een molen werkt niet wanneer de windvang wordt belemmerd. Daarom is het instrument van de molenbiotoop geïntroduceerd. Dit is een cirkel rond een molen waarbinnen bebouwing en begroeiing qua hoogte worden beperkt. Welke hoogte daarbij geldt, is afhankelijk van de hoogte van de wieken van de molen en de afstand van een object tot de molen.

Ook voor de moderne windmolens zijn er redenen vanwege windvang, geluid en veiligheid om een afstand in acht te nemen. SPA WNP ingenieurs kan u daarbij adviseren.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Lichthinder

Nieuwbouwplannen in de buurt van sportvelden of een groot LED reclamescherm langs de weg. Lichthinder kan uw plannen belemmeren. SPA WNP ingenieurs kan u helpen om doeltreffende maatregelen te treffen of om te onderbouwen dat bij uw plan geen spake is van lichthinder.

Op basis van simulaties en/of metingen kunnen we advies geven over bestaande verlichting, maar ook kunnen we handvatten geven om lichthinder door een (nieuwe) lichtbron te voorkomen.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Spuitzone gewasbeschermingsmiddelen

Voor veel bestemmingsplannen die invulling geven aan agrarische percelen wordt geworsteld met de vraag hoe om te gaan met spuitzones. Of beter, wat veilige afstanden zijn voor spuitvrije zones rond fruitboomgaarden en akkers met bollenteelt. Dit enerzijds om de gezondheid van bewoners, omstanders of passanten te beschermen tijdens het spuiten met bestrijdingsmiddelen. Anderzijds om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken zonder de belangen van telers aan te tasten. Getuige de jurisprudentie over spuitzones is dit een lastig onderwerp.

Goed om te weten dat SPA WNP ingenieurs u kan helpen met onderzoek en advies en technisch inhoudelijke ondersteuning biedt bij rechtszaken. Wij zijn bekend met planologische mogelijkheden en met eisen die vanuit locatiespecifieke omstandigheden kunnen gelden.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Stikstofdepositie AERIUS

Voor al uw plannen waarbij stikstofemissies een rol spelen, is het essentieel om rekening te houden met stikstofdepositie. Of het nu gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een wijziging van het omgevingsplan, een stikstofdepositieberekening is noodzakelijk. De uitkomst van deze berekening kan bepalen of een plan effecten heeft op een Natura 2000-gebied. Bij SPA WNP ingenieurs verzorgen we uw stikstofdepositieonderzoek.

Wanneer uw plannen bijvoorbeeld leiden tot tijdelijke emissies in de bouwfase of meer verkeersbewegingen tijdens het gebruik, leidt dit tot een verhoogde stikstofemissie. Een deel van deze emissies slaat neer in de omgeving, wat bekendstaat als depositie. Voor beschermde natuurgebieden moet deze depositie worden berekend met behulp van de AERIUS Calculator.

Onze experts voeren onderzoeken uit naar de stikstofemissies van activiteiten en de bijdrage aan de depositie op Natura 2000-gebieden. Door nieuwe stikstofwetgeving en jurisprudentie blijft het huidige toetsingskader voor stikstof in beweging. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Het voldoen aan de eisen van de Wet natuurbescherming kan een uitdaging zijn, en stikstofdepositie kan de voortgang van uw projecten belemmeren. Dit kan leiden tot vertraging in uw plannen. Bij SPA WNP ingenieurs gaan we verder dan alleen het leveren van een onderzoeksrapport. We bieden advies en bekijken samen met u de beste opties. Moet er bijvoorbeeld een passende beoordeling worden uitgevoerd? Zijn interne of externe salderingsopties haalbaar? We onderzoeken verschillende oplossingsrichtingen en denken actief met u mee.

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Watertoets

Buien worden steeds heviger en veroorzaken steeds vaker wateroverlast. Om dat
te voorkomen, moet ook uw bouwplan de watertoets doorstaan. SPA WNP ingenieurs voert deze watertoets voor u uit en komt zo nodig met efficiënte oplossingen voor waterneutraal bouwen.

Het criterium voor de watertoets is waterneutraal bouwen, oftewel met behoud van de bergingscapaciteit. Een belangrijk aspect om al vroeg in het planproces (of ontwerpfase) rekening mee te houden. SPA WNP ingenieurs is uw partner die ervoor zorgt dat uw plan voor de watertoets slaagt. In de waterparagraaf van het ruimtelijk plan besteden we aandacht aan:

 

  • alle relevante wateraspecten op basis van richtlijnen
  • berekening van de bergingsbehoefte
  • geohydrologisch onderzoek
  • de wijze van berging of compensatie van hemelwater
  • het advies van het Waterschap

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Wil je ook bijdragen aan een betere leefomgeving?

Ben je enthousiast en wil je horen bij het team van betrokken SPA WNP professionals? Neem dan een kijkje tussen onze vacatures!