Strengere normen, betere waterkwaliteit

Milieu

maart 2024
Ons land is gelegen in een dichtbevolkte en economisch hoogontwikkelde delta. Nederland staat voor de complexe taak om het water in haar rivieren, plassen en in de bodem - het grondwater - schoon te houden of schoon te krijgen. Het behoud van een goede waterkwaliteit is cruciaal voor mens, natuur maar ook voor bedrijven.

Onze rol in het KRW-impulsprogramma

Evoluerende wetgeving en de doelen van de Kaderrichtlijn Water

Met de introductie van de Wet verontreiniging oppervlaktewater in de jaren zeventig en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2000 heeft Nederland aanzienlijke vooruitgang geboekt. De KRW bevat doelen voor zowel de chemische, als ecologische toestand van oppervlaktewater en grondwater en streeft naar het bereiken en behouden van een goede waterkwaliteit.

De richtlijn bevat normen voor tientallen chemische stoffen en diverse eisen voor het bereiken van een goed ecologisch potentieel. In totaal zijn voor Nederland circa 750 oppervlaktewaterlichamen en circa 25 grondwaterlichamen gedefinieerd, waarvoor enkele duizenden (sub)doelstellingen zijn geformuleerd, waarop de Europese Commissie Nederland kan beoordelen.

Uitdagingen en druk op de waterkwaliteit

Hoewel er vooruitgang is geboekt, staat de waterkwaliteit onder druk. Daarover is in recente jaren veel gepubliceerd. Problemen, zoals te hoge concentraties fosfaat en nitraat in ons water, als gevolg van landbouwbemesting, industriële lozingen van (zeer) zorgwekkende stoffen en de toename van medicijnresten in oppervlaktewater, vragen om doortastende maatregelen.

Het feit dat we in Nederland in een delta zijn gelegen, betekent bovendien automatisch dat we voor onze waterkwaliteit ook afhankelijk zijn van de kwaliteit van waterstromen, afkomstig van onze buurlanden.

KRW-impulsprogramma en de actie voor schoon water

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat kondigde in maart 2023 het KRW-impulsprogramma aan.

Met zeven actielijnen richt het programma zich op het uitvoeren van maatregelen, zoals vastgesteld in de zogenaamde stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP). Deze plannen omvatten circa 65 generieke en 1.700 gebiedsgerichte maatregelen.

Het programma, dat nauwlettend wordt gevolgd via een specifiek voor de richtlijn ingericht dashboard, is ontworpen om ervoor te zorgen dat alle nodige acties tijdig worden uitgevoerd, met de nadruk op bronaanpak, reductie van lozingen en de herinrichting van de voor Nederland zo kenmerkende waterlandschappen.

 

Samenwerking en vooruitzichten

Samenwerking tussen de verschillende sectoren, waaronder de chemische industrie en de landbouw, blijkt essentieel. Door middel van bronaanpak en ketenaanpak wordt gestreefd naar duurzame en veilige methoden om de waterkwaliteit te waarborgen.

 

 

 

In het kader van goed watermanagement is het van belang om alle eerder afgesproken maatregelen tijdig uit te voeren en te blijven zoeken naar diverse handelingsperspectieven. Het behalen van de doelen van de KRW vereist flexibiliteit, innovatie en nauwe samenwerking op nationaal en internationaal niveau.

Wij zijn gespecialiseerd in het inventariseren van de van toepassing zijnde eisen, het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het begeleiden van bedrijven in algemene zin om aan de strengere normering te voldoen.

Eén van onze specialismes is het uitvoeren van beoordelingen van de waterbezwaarlijkheid van grond- en hulpstoffen op basis van de algemene beoordelingsmethodiek (ABM2016). Ook het uitvoeren van een gedetailleerde toetsing aan de van toepassing zijnde conclusies op het gebied van beste beschikbare technieken voor diverse sectoren (BBT-conclusies) behoort tot één van onze diensten, waarbij we beschikken over veel expertise. Daarnaast kunnen wij ondersteuning bieden bij het uitvoeren van de zogenaamde immissietoetsen, voor zowel stoflozingen, alsook warmtelozingen en het uitvoeren van een milieurisicoanalyse (MRA) op basis van Proteus. SPA WNP ingenieurs heeft de afgelopen jaren diverse bedrijven geholpen bij het meten, beoordelen en rapporteren van de emissies naar het oppervlaktewater, op basis van onze kennis van milieunormen.

Door een gezamenlijke inspanning, waarborging van benodigde flexibiliteit in de bedrijfsvoering en het streven naar continue verbetering, werken we aan een gezonde leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. SPA WNP Ingenieurs is toegewijd aan deze missie en kijkt uit naar een constructieve samenwerking met u, ter bevordering van de waterkwaliteit van Nederland.

 

 

 

Wilt u
meer weten?

Onze collega’s helpen u
graag verder.

Sebastian Hahn

Specialist milieuaspecten