ZZS – Vermijdings- en reductieprogramma

Milieu

Augustus 2023
Het RIVM heeft een lijst samengesteld van circa 2.000 stoffen die beschouwd worden als zeer zorgwekkende stof (ZZS) of potentieel zeer zorgwekkende stof (p)ZZS.

Wat zijn ZZS en (p)ZZS?

Deze stoffen komen mogelijk voor in producten, zoals verf, lijm, plastics, schoonmaakmiddelen, bouwmaterialen en bijvoorbeeld afval. ZZS zijn gevaarlijk voor mens en milieu, omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend kunnen zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

Doelstelling overheid

Het overheidsbeleid is erop gericht om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. Ter voorkoming van het uitstoten en lozen van ZZS naar lucht en water zijn er regels vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. In situaties, waar het niet haalbaar is om te voldoen aan deze regels, geldt een minimalisatieverplichting.

De Nederlandse emissierichtlijn (NeR) is in 2016 komen te vervallen via de implementatie van de NeR in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Sindsdien bevat het Activiteitenbesluit de minimalisatieverplichting voor het reduceren van emissies van ZZS. Om invulling te geven aan deze minimalisatieverplichting geldt – onder andere – een vijfjaarlijkse informatieplicht.

Vermijdings- en reductieprogramma

Bedrijven met emissies van (p)ZZS moeten een vermijdings- en reductieprogramma (VRP) opstellen. In dit programma onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden voor bronaanpak en reductiemaatregelen. Het opstellen van een plan van aanpak is hiervan een onderdeel.

Het vermijdings- en reductieprogramma (VRP) bestaat uit twee onderdelen:

  1. Onderzoek naar de mogelijkheden voor het vermijden of reduceren van de emissie
  2. Plan van aanpak van het bedrijf op basis van het bovengenoemd onderzoek

Bij de inventarisatie van de mogelijkheden tot vermijding of reductie van de emissie houdt het bedrijf met diverse aspecten rekening. Het bedrijf brengt zowel milieu-hygiënische, economische als haalbaarheidsaspecten in kaart.

Hulp bij het invullen

Heeft u ook een informatieverzoek over (potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen ontvangen of bent u gevraagd een vermijdings- en reductieprogramma (VRP) ter beoordeling voor te leggen? Dan kan SPA WNP Ingenieurs u helpen met de inventarisatie binnen uw inrichting en/of het opstellen van een VRP.

Neem contact op met Jochem Boschloo om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.